அருவி  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in


Classக்குள் ஒரு அருவி பார்த்தேன்


   என்னவள் கூந்தல் அவிழ்ந்த பொழுது......

வகுப்புத் தூக்கம்  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in


நான் வகுப்பில் தூங்கும் பொழுதெல்லாம்

தூககி நிறுத்துவது

உன்னை பார்க்க வேண்டிய நொடி

வீணாய் போகிறதே என்ற எண்ணம் தான்......