வகுப்புத் தூக்கம்  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in


நான் வகுப்பில் தூங்கும் பொழுதெல்லாம்

தூககி நிறுத்துவது

உன்னை பார்க்க வேண்டிய நொடி

வீணாய் போகிறதே என்ற எண்ணம் தான்......

This entry was posted on Monday, April 27, 2009 at Monday, April 27, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment