நீ  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in

உன் ஒற்றை கூந்தலும்

 
      என் நோட்டில்
 
           ஒரு வரி கவிதையாகிறது

This entry was posted on Thursday, April 16, 2009 at Thursday, April 16, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment